عکس پرسنلی و تاریخچه آن در ایران

ارسال شده در: آموزشی | 0

عکس پرسنلی از زمان پهلوی اول برای درج روی شناسنامه، گذرنامه، پایان خدمت، گواهینامه و اسناد دیگر به وجود آمد.

اشتراک گذاری: